Algemene voorwaarden ZorgXperts

1. Definities:
a. ZorgXperts: verwijst naar de thuiszorgorganisatie ZorgXperts.
b. Klant: betekent de persoon die gebruikmaakt van de thuiszorgdiensten van ZorgXperts.
c. Thuiszorgdiensten: verwijst naar alle vormen van zorg en ondersteuning die ZorgXperts aanbiedt aan haar klanten.

2. Toepasselijkheid:
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten die worden aangegaan tussen ZorgXperts en de klant.
b. Door gebruik te maken van de thuiszorgdiensten van ZorgXperts stemt de klant in met deze algemene voorwaarden.

3. Dienstverlening:
a. ZorgXperts zal zich inspannen om de thuiszorgdiensten professioneel en zorgvuldig uit te voeren, in overeenstemming met de geldende kwaliteitsnormen en wetgeving.
b. De specifieke afspraken omtrent de thuiszorgdiensten zullen worden vastgelegd in een zorgovereenkomst tussen ZorgXperts en de klant.

4. Verplichtingen van de klant:
a. De klant zal alle relevante informatie verstrekken die nodig is voor het verlenen van de thuiszorgdiensten.
b. De klant zal ZorgXperts op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in de zorgbehoefte of persoonlijke omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de dienstverlening.

5. Betaling:
a. De kosten voor de thuiszorgdiensten zullen worden bepaald op basis van de geldende tarieven van ZorgXperts.
b. Betaling dient binnen de gestelde termijn te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6. Annulering en wijziging:
a. Indien de klant een afspraak voor thuiszorg wil annuleren of wijzigen, dient dit tijdig en schriftelijk te worden gemeld aan ZorgXperts.
b. Bij annulering of wijziging van een afspraak binnen een bepaalde termijn kan ZorgXperts eventuele kosten in rekening brengen.

7. Aansprakelijkheid:
a. ZorgXperts is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel die direct of indirect voortvloeit uit de thuiszorgdiensten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid.

Download hier de ZorgXperts brochure

Uw gegevens zijn veilig bij ons